TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ(2014/15)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK

HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ(2014/15)

04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli

bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti

sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak

tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye

başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin

denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai

sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu

maddesi, 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve

Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 7/4/2014 tarihli ve

2014/6091 sayılı 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu

Kararının 8 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AKS belgesi: İl/ilçe müdürlüğü onaylı AKS’den alınan belgeyi,

b) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arıcıların "Arılık ve Koloni Bildirim Formu" beyanına istinaden

il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

e) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

f) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi

veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

3

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE

DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/15)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

g) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri

ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve buna bağlı

kayıt sistemlerini,

ğ) ÇKS belgesi: Tarımsal işletmelerin 2014 yılı üretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe

müdürlüğü onaylı ÇKS’den alınan belgeyi,

h) Gelir makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren dernek/vakıf, üretici örgütü ve ziraat

odalarınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata

uygun makbuzu,

ı) Hayvan kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile oluşturulan ve işletmelerin,

yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet

veri tabanını,

i) Hizmet alım/satım faturası: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarca, tarımsal

danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun faturayı,

j) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

k) İl teknik komitesi: Yönetmelik ile her ilde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık il

teknik komitesini,

l) Koyun-keçi kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre

oluşturulan kayıt sistemini,

m) Merkez teknik komitesi: Yönetmelik ile merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık

merkez teknik komitesini,

n) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal

üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

o) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan

hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak

hayvan sahibine verilen belge veya listeyi,

ö) Serbest meslek makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren serbest tarım danışmanınca,

tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata

uygun makbuzu,

p) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere,

sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti

sunan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

r) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Tarım Danışmanı Sertifikasını,

s) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ş) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve

vakıflar ile gönüllü kuruluşları,

4

t) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir

veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı,

Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

u) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

ü) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık

şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam

ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

v) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı

istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince,

ilgili mevzuata göre kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

y) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest

tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret

karşılığında yürütülen hizmetleri,

z) Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına

ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan

ve yetki belgesine sahip danışmanlık şirketini,

aa) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya

su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak

işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,

bb) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan

kişi ve kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunduğu her tarımsal işletme için ödenen

desteği,

cc) Uygulama esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarını,

çç) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler,

yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,

dd) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların

tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,

ee) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,

ff) Yerleşim yeri adresi: 15/12/2006 tarihli ve 26377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri,

gg) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi: Kişinin yerleşim yerini veya diğer adreslerini gösteren

belgeyi,

ğğ) Ziraat odaları: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği

Kanununa göre kurulmuş, çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuruluşlarını,

ifade eder.

5

İKİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmetine İlişkin Genel Hükümler

Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları

MADDE 5 - (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal

işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır.

a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine

ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt

sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olmak,

b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak,

1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak,

2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak,

3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla

kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak,

4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en

az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az elli baş sığır ve küçükbaş

hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip olmak,

5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak,

6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak,

7) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5000 adet, et üretiminde 10 000

adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak,

8) Organik tarım alanında, birinci fıkranın (b) bendinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 nci alt bentlerinde

belirtilen işletme büyüklüklerinin yarısına sahip olmak.

(2) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin

sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile en az on iki aylık sözleşme

imzalamış olmak,

b) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti

alma,

c) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz edilmek

üzere hazır bulundurmak, gerekir.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar ile sorumlulukları

MADDE 6- (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

6

c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,

ç) Serbest tarım danışmanları.

(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, Başkanlıkça hazırlanan hizmet

sözleşmelerini esas alarak tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalar.

b) Hizmet sözleşmelerinin her sayfası taraflarca paraflanır ve sözleşme süresi en az on

iki aydır.

c) Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2013 yılı TYDD’den faydalanmamış

olan tarımsal işletmelerin sözleşmeleri, 31/12/2014 tarihini kapsamak kaydıyla geçerli

olacaktır. Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2013 yılı TYDD’den

faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri, eski sözleşmenin bitimi tarihinden

başlayarak en az on iki aydır. Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2013

yılı TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri 2013 yılı TYDD hizmet

sunumunun bitiminden itibaren on iki ayı kapsıyorsa sözleşme geçerli olacaktır.

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde yer alan

hükümler doğrultusunda sunulmalıdır.

d) Bakanlıkça bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD’nin bu Tebliğde belirtilen hükümler

doğrultusunda geri alınmasına karar verilmesi durumunda, TYDD olarak alınan tutar

ilgili hesaba yatırılmak suretiyle iade edilir.

e) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeler ibraz edilmek

üzere hazır bulundurulur.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayı tek taraflı veya

karşılıklı feshedilmesi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.

g) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanının

mücbir sebeplerden dolayı görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki danışman on beş gün

içinde ikame edilir ve ikame edilen tarım danışmanına ait bilgi/belgeler ile TYDD Başvurusunda

Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-3) on

beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni tarım danışmanı bilgileri, sistem üzerinde

işlendikten sonra bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğü tarafından il müdürlüğüne, iki

hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından Başkanlığa bildirilir.

ğ) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki yöneticinin mücbir

sebeplerden dolayı görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki yönetici on beş gün içinde

ikame edilir ve ikame edilen yöneticiye ait bilgi/belgeler on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne

gönderilir. Yeni yöneticinin bilgileri, sistem üzerinde işlendikten sonra bir hafta içerisinde

ilçe müdürlüğü tarafından il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından

Başkanlığa bildirilir.

h) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanı

her ne sebeple olursa olsun bu Tebliğde belirtilen on iki aylık hizmet sunumu içerisinde bir

defadan fazla değiştirilemez.

7

ı) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluş

ile tarım danışmanı ve yönetici arasında imzalanacak olan hizmet sözleşmelerinin süresi yirmi

dört aydan az olamaz. Doğum izni kullanan tarım danışmanı ve yönetici yerine istihdam edilen

kişiler bu hükmün dışındadır.

i) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda

istihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile serbest tarım danışmanı tarımsal danışmanlık

hizmet bürolarının bulunduğu ilde ikamet etmek zorundadır.

(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet verebileceği il ve ilçe

sınırları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık dernek ve vakıfları; sadece bulundukları

il sınırları içerisinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

b) Tarımsal danışmanlık şirketleri; bulundukları il sınırları dışında başka il veya ilçede

ancak şube açmak şartıyla tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

c) Üretici örgütleri; bulundukları il sınırları dışındaki yetkilendirilmiş birimleri aracılığı ile

tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

ç) Ziraat odaları; ilgili mevzuatlarına uygun olarak bulundukları ilçe veya hizmet verdiği

çiftçilerin bulunduğu ilçe sınırları dahilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

(4) Kendi adına veya kuruluşta çalışan tarım danışmanları, sertifikalarını Yönetmelikte

belirtilen ilgili hükümlere göre vize ettirirler. Aksi durumda kendi namlarına veya kuruluşta tarımsal

yayım ve danışmanlık hizmeti veremez, tarımsal işletmeler ve tarımsal danışmanlık

hizmeti veren kuruluşlar ile sözleşme imzalayamazlar.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların denetlenmesi

MADDE 7- (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi ile

ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Koordinasyon

ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir komisyon

oluşturulur. Komisyonun oluşumunda, varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip olan

kişiler öncelikli olmak üzere Bakanlık teknik personeli görevlendirilir.

b) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları şikâyet, ihbar gibi

olağan dışı durumlarda yapılacak denetimler hariç altı ayda bir olmak üzere, bu Tebliğin uygulama

süresince en az yılda iki defa denetler.

c) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları, Yönetmelik, Uygulama

Esasları ve bu Tebliğe göre denetleyerek denetim raporu düzenler.

ç) İl Müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan

komisyon, İl Müdürü kararı ile ilçelerde de ayrıca denetleme yapabilir.

d) Komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan

oluşan heyet, denetlenen kişi veya kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin

en az % 25’i ile görüşme yapar ve tutanak düzenler. Tarımsal danışmanlık hizmeti

8

sunan kişi ve kuruluşların bürosunun bulunduğu ilçe sınırları dışında, hizmet alan tarımsal işletmeler

için ilçeler arası koordinasyon sağlanmak suretiyle tarımsal işletmenin bulunduğu

il/ilçe komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek heyet tarafından görüşmeler yapılır.

e) Denetim sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların durumları İl

Teknik Komitesinde görüşülüp, Yönetmelik ve Uygulama Esasları ile bu Tebliğde belirtilen hususlar

dikkate alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu maddesine

göre yapılır.

f) Bu Tebliğde öngörülen sürede denetleme işlemi tamamlanamayan veya denetleme sürecinde

haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların TYDD ödemeleri il müdürlüğünün

talebi ile denetleme süreci sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça durdurulur.

g) Başkanlık; üzerinde idari, adli soruşturma veya hakkında şikâyet bulunan kişi ve kuruluşların

TYDD ödemelerini durdurma hakkına sahiptir. Bu kişi ve kuruluşların ödemesi on iki

aylık hizmet sunumu tamamlanana kadar yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru İşlemleri ve Belgeler

Başvuracak kişi ve kuruluşlar ile istenecek belgeler

MADDE 8- (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelere istinaden 6 ncı maddenin

birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.

(2) TYDD’ye başvuracak kişi ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya aşağıdaki kişiler yetkilidir.

a) Serbest tarım danışmanı,

b) Ziraat Odası Başkanı,

c) Birlik Başkanı,

ç) Kooperatif Başkanı,

d) Tarımsal Dernek Başkanı,

e) Tarımsal Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı,

f) Tarımsal danışmanlık şirketinin Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen şirket yetkilisi.

(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1) ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği

Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşa Ait Bilgi Formu (Ek-2),

b) TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere

Ait İcmal (Ek-3). Bu icmal tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların bünyesindeki

her danışman için, uygulama esaslarında belirtilen hükümler doğrultusunda ayrı ayrı

düzenlenecektir,

9

c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlarla yapılan

tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi,

ç) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık

şirketi, tarımsal dernek ve vakıfların SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı

belge,

d) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık

şirketi ve vergi mükellefiyeti olan tarımsal dernek ve vakıfların vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına

dair ilgili kurumdan aldığı belge,

e) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen TYDD başvurusunda

bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili

kurul kararı onaylı sureti,

f) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağıdaki

belgelerden biri veya birkaçı,

1) ÇKS belgesi,

2) AKS belgesi,

3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi,

4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,

5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,

6) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste,

7) Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olduğuna dair il veya ilçe müdürlüğünden

alınan yazı,

8) Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için, etlik veya yumurta tavukçuluğu sürü durumunu ve sürüdeki

hayvan sayısını gösteren il veya ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı İşletme Tescil Belgesi,

9) Bakanlıkça, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

ile 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım

Reformu Kanunu kapsamında arazi toplulaştırması uygulanan köylerde, ÇKS güncellemesinin

yapılamadığı hallerde, İl Müdürlüğünce düzenlenecek ve ÇKS bilgilerini ihtiva eden belge.

g) TYDD’ne başvuran kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı/danışmanları, yönetici/

yöneticileri ve serbest tarım danışmanı nüfus kayıt sisteminden Yerleşim Yeri ve Diğer

Adres Belgesi alır. Bu belgede belirtilen yerleşim yeri adresi ile 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasının

(i) bendinde belirtilen yerleşim yeri adresi aynı olmalıdır.

Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemleri

MADDE 9- (1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin hususlar aşağıda

belirtilmiştir.

a) TYDD’den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren

elli gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu

yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvurur.

10

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube bürosunun bulunduğu

yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne ayrıca başvuru

yapar.

b) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair

Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İlçe İcmali (Ek-

4) ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu

Tarımsal İşletmelere Ait İlçe İcmali (Ek-6), ilçe müdürlüğünce ilçe müdürlüğünün olmadığı

yerde İl müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde veri giriş sistemine

kayıt edilerek, İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlüğü tarafından sistemden alınan, Tarımsal

Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Kapsamında

Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İl İcmali (Ek-5) ve Tarımsal

Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere

Ait İl İcmali (Ek-7) çıktıları onaylanarak TYDD’ye son başvuru tarihinden kırk beş gün

sonra il ve ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarılır. İcmaller on gün süreyle askıda bırakılır. Askıya

çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince il müdürlüğüne yapılan itirazlar

en geç on gün içerisinde il teknik komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır

ve kabul edilen değişiklikler icmale işlenerek kesinleşmiş (Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri alınır. Herhangi

bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak

itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

c) İcmalleri askıya çıkarma ve indirme tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde

icmalleri askıya çıkarma ve indirme işlemi resmi tatili takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.

ç) Kesinleşmiş (Ek-5) icmali, itirazların değerlendirilmesini müteakip beş gün içinde yazılı

olarak Başkanlığa gönderilir.

d) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde

talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a)

bendinde belirtilen kayıt sistemlerinde yapılacak güncellemeler TYDD ödemesine esas olmaz.

e) TYDD’ye başvurmuş olan kişi ve kuruluşlardan, il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca

Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan denetleme ve

inceleme sonucu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde tanımlanan cezalardan uyarı için toplam

TYDD tutarı %10 oranında, kınama veya önce uyarı cezası alıp ikinci uyarıdan dolayı kınama

cezası için toplam TYDD tutarı %30 oranında, önce uyarı cezası alıp sonrasında kınama cezası

için toplam TYDD tutarı %50 oranında azaltılır. Kınama üstü ceza verilmiş kişi ve kuruluşlar

il/ilçe icmalinden çıkartılır.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı tek taraflı veya

karşılıklı feshedilen tarımsal işletmeler il/ilçe icmalinden çıkartılır.

(2) TYDD birinci ve ikinci dilim ödemeleri yapılmadan önce tarım danışmanı ve yöneticinin

sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge

ve maaş dekontları, fatura/serbest meslek makbuzu/gelir makbuzu, teminat alınması ve

ödeme icmallerinin Başkanlığa gönderilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

a) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda ödemeye esas

il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal işletmeler adına düzenlenen birinci ve ikinci

dilim ödeme miktarına göre fatura/serbest meslek makbuzu/gelir makbuzu TYDD başvuru-

11

sunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar

il/ilçe icmalinden çıkartılır.

b) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda ödemeye esas

il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda

istihdam edilen tarım danışmanı ve yöneticinin sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim

ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve maaş dekontları TYDD başvurusunun yapıldığı

il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden

çıkartılır.

c) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali

Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, hizmet

verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %10’u kadar süresiz

banka teminat mektubunu 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yetkili kişiler aracılığı

ile il müdürlüğüne teslim eder veya hizmet verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam

TYDD tutarının %5’i kadar tutarı, il müdürlüğünün açtığı hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından

teyidi alınan kesin teminat mektupları muhafazası için Defterdarlık Muhasebe

Müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.

ç) Teminat mektuplarının toplam tutarı, ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’undan

az olmamak kaydıyla, T.C. Ziraat Bankası ve/veya diğer bankalardan, birden fazla kesin teminat

mektubu alınabilir.

d) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen ceza oranları göz önünde bulundurularak ödemeye

esas kesinleşmiş il icmalleri hazırlanır. Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve

on ikinci ayın sonunda il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca altı ayda bir yapılan

denetimi müteakip, bu Tebliğin uygulama süresince iki defa olmak üzere kesinleşmiş (Ek-4)

ve (Ek-6) icmalleri ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne 5 gün içinde, kesinleşmiş (Ek-5) ve (Ek-

7) icmalleri il müdürlüğünden Başkanlığa 10 gün içinde yazılı olarak gönderilir.

e) Başkanlığa gönderilen (Ek-5) il icmalleri ödeme işlemleri yapılmak üzere, ilgili birime

gönderilir.

f) Ödemeler, Bakanlık tarafından, gerekli kaynağın bankaya aktarılmasını müteakip,

Banka tarafından yapılır.

Ödeme

MADDE 10- (1) Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti

alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 TL tarımsal yayım

ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.

(2) Bakanlığımız tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan;

üretici örgütü, ziraat odası, tarımsal danışmanlık vakfı, tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal

danışmanlık derneği ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en

fazla sekiz (8) tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılır.

(3) Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL TYDD, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci

ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla

iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir.

12

(4) Tarımsal işletme birden fazla kişi ve/veya kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış

sırasına göre olmak üzere, sözleşme tarihi, üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti

ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu ve başvuru tarihine göre il/ilçe müdürlüğünün, belirlediği

bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılır.

(5) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri 2014

yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri bir sonraki

yıl bütçesinden yapılır.

(6) Üzerinde haciz kararı bulunan kişi ve kuruluşlara on iki aylık hizmet sunumunu müteakip

TYDD ödemesi yapılır. Bu durumdaki kişi ve kuruluşların 1 inci dilim TYDD ödemesi 12

aylık hizmet sunumu sonuna ertelenir.

(7) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara 14 üncü madde kapsamında

yapacakları geri ödeme işlemi tamamlanana kadar kendilerine TYDD ödemesi yapılmaz.

(8) TYDD ödemeleri, şubesi olan kuruluşlar için, yetki belgesinin verildiği ilin banka şubesinden

yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İl Teknik Komiteleri

İl teknik komitelerinin görevleri

MADDE 11- (1) İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yapar.

a) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet sunumunun kalite

ve verimliliğini artırmak, hizmet sunumundaki aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili mevzuata

uygun her türlü tedbir ve kararı alır.

b) İl Teknik Komitesi tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların TYDD’ye

başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

c) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu ve TYDD ile ilgili

her türlü işlemi denetlemek üzere gerek görürse, il müdürlüklerinden Koordinasyon ve Tarımsal

Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan denetleme komisyonunu görevlendirebilir.

ç) İl Teknik Komitesi gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki

işlemleri yapmaya yetkilidir ve alınan kararların uygulanması yönünde komite başkanı aracılığı

ile ilgili mercilere girişimde bulunur.

d) İl Teknik Komitesi haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen kişi/kuruluşların

beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve karara

bağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü de, ilgili

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

e) İl Teknik Komitesi, bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları

çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl Teknik Komitesinin kararlarına yapılan itirazlar Tarımsal

Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi bünyesinde Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan

disiplin komisyonu tarafından değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır.

13

Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 12- (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini sağlayacak

tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler Bakanlık

tarafından yapılır.

(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra ilgili mevzuatın öngördüğü

her türlü denetime tabidir.

(3) Bu denetimler sırasında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, tarımsal

işletme sahiplerinin, bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte

evrak tespit edilmesi halinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda

bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Bakanlık, gelen

münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Desteklemeden Yararlanamayacaklar ile Desteklemenin Geri Alınması

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 13- (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD ödemesinden faydalanamaz.

a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine

ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt

sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olmayan her bir tarımsal işletme

için,

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişi/kuruluşlardan, istenen belgelerle birlikte,

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yer ve süre içerisinde başvurmayanlar,

c) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda

bulunan ve belge ibraz edenler,

ç) Kamu tüzel kişileri,

d) Men edildiği süre boyunca, tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş

olan tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar,

e) Men edilen bir tarımsal işletmenin men edildiği süre boyunca, bu tarımsal işletmeye

hizmet sunan kişi ve kuruluşlar,

f) Bu Tebliğin yayınlandığı tarihten önce, il/ilçe müdürlüğü kayıtlarına girmiş ve dosyasında

eksiği olmayan yetki belgesi başvuruları hariç, bu Tebliğin yayınlandığı tarihten sonra Tarımsal

Danışmanlık Yetki Belgesi alan kişi/kuruluşlar ile şube izni alanlar,

g) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan inceleme ve denetleme

sonrası, yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen

cezalardan kınama üstü ceza alan kişi/kuruluşlar, yetki belgesi geçici iptali ve iptali cezası

hali hazırda devam eden kişi/kuruluşlar,

14

ğ) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptal edilen kuruluşun ortak/sahibi/yönetici ile yetki

belgesi iptal edilen serbest tarım danışmanının, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı

başka bir tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar,

h) Tarım danışmanı, tarım yayımcısı veya geçici tarım danışmanı belgesine sahip olan kişiler

aynı zamanda tarımsal işletme sahibi ise, sahip olduğu sertifika bölümünde tarımsal danışmanlık

hizmeti alıyorsa bu tarımsal işletme için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi

ve kuruluşlar,

ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, ölüm hali hariç olmak üzere,

on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler,

i) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar ile tarımsal işletme arasında

imzalanan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmelerinin herhangi bir nedenden dolayı

karşılıklı ve/veya tek taraflı fesih edilmesi durumunda bu işletme için, hizmet sunan kişi/kuruluşlar.

Desteklemenin geri alınması ve teminatın iadesi

MADDE 14- (1) Aşağıda belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD,

5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan

komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında

yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen

cezalardan iki kınama ve üstü ceza alan kişi/kuruluşlara yapılan TYDD ödemesi,

b) Tarımsal işletme ile imzalanmış olan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi

bir nedenden dolayı karşılıklı veya tek taraflı, il müdürlüğünün uygun raporu ile fesh olursa bu

tarımsal işletme için ödenmiş olan TYDD,

c) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptali cezası alan serbest tarım danışmanı ile kuruluşun

ortak ve sahibi ile kuruluşta görevli yöneticinin ve cezanın verildiği tarihten sonra görev

aldığı diğer tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa ödenen yılı TYDD,

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara, ölüm hali hariç, on iki aydan

daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler için ödenen TYDD,

geri alınır.

(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan

komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında

yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen

cezalardan uyarı cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %10’u, kınama

veya önce uyarı cezası alıp ikinci uyarıdan dolayı kınama cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan

toplam TYDD ödemesinin %30’u önce uyarı cezası alıp sonrasında kınama cezası alan kişi/kuruluşlara

yapılan toplam TYDD ödemesinin %50’si, kınama üstü cezası alan kişi/kuruluşlara

yapılan TYDD ödemesinin tamamı 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine

göre geri alınır.

(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanının bu Tebliğ kapsamında

yapılan hizmet sunumu süresi içerisinde ölümü halinde, ödenmiş olan TYDD geri alınmaz.

15

(4) TYDD son ödemesinin gerçekleşmesini takiben tarımsal danışmanlık hizmeti sunan

kişi ve kuruluşun, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan

aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba

yatırılan tutar kendisine iade edilir. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşa

ödenen TYDD’nin herhangi bir nedenle geri alınması durumunda öncelikle teminattan mahsup

edilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 15- (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere

esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar.

(2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar ile

haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı

belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler

yapılır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu Tebliğ

hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488 sayılı

Tarım Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır, alınan teminat mektubu veya il

müdürlüğü adına açılmış olan hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.