TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK

HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE

DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 08.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26283

2

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; kamu yayım hizmetleri ve sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, tarımsal danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak; ilke ve kural belirleme, strateji ve program geliştirme, yönlendirme, özendirme, eğitim, sertifikalandırma, belgelendirme, görev ve sorumluluk tanımlama, izleme, değerlendirme, denetim ve yaptırım uygulama görevleriyle ilgili usul ve esasları, tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren kuruluşların ticari faaliyetleri >çerçevesinde yapacakları çiftçi bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-8/11/2012-28461)(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi

veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

c) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,

ç) İl teknik komitesi: Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen Tarımsal Yayım ve

Danışmanlık İl Teknik Komitesini,

d) Kamu dışı yayım hizmetleri: Sivil toplum örgütleri tarafından tarımsal işletmelerin; tarımsal

bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına

yönelik olarak herhangi bir ücret talep edilmeksizin yürütülen tarımsal yayım

hizmetlerini,

3

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN

DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

e) Kamu yayım hizmetleri: İlgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı kuruluşlar

ve taşra teşkilatları tarafından tarımsal işletmelerin; tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler

konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak yürütülen

tarımsal yayım hizmetlerini,

f) Merkez teknik komitesi: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen Tarımsal Yayım

ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesini,

g) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Meslek kuruluşları: Bu Yönetmelik çerçevesinde sertifikalandırılan

kişilerden tarımla ilgili fakülte mezunlarının üye oldukları meslek odalarını, lise,

ön lisans ve lisans mezunlarının üye oldukları meslek derneklerini ve üyelerinin tamamı tarımla

ilgili lise, önlisans, lisans mezunlarından olup, tarımsal alanda faaliyet gösteren vakıfları,

ğ) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak

suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara

tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, yetki belgesi sahibi kişileri,

ı) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflar

ile gönüllü kuruluşları,

i) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık

şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam

ve hesabına çalışan ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

j) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, sadece tarım danışmanı

istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince,

ilgili mevzuata göre kurulan dernekleri/vakıfları,

k) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, tarımsal danışmanlık

şirketleri ve serbest tarım danışmanlarınca tarımsal işletmelerin; tarımsal bilgi, teknik

ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik

olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,

l) Tarımsal yayım ve danışmanlık: Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme

ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle

ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle,

bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam

standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık

ve bilgilendirme faaliyetlerini,

m) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Tarımsal yayım ve tarımsal danışmanlık sertifikası:

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetini yerine getirecek olan kişilere yapılacak sınavda başarılı

olmalarını müteakip Bakanlık tarafından verilecek belgeyi,

n) Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına

ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan

ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişileri,

o) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi: Bu Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren

kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten belgeyi,

4

ö) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak; bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya

su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak

işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,

p) (Ek:RG-11/3/2009-27166) (1) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Tarımsal yayım ve danışmanlık

eğitimi eğitici belgesi (Ek-5): Bakanlık tarafından düzenlenen eğiticilerin eğitimi sonunda

başarılı olan bakanlık personeline verilen belgeyi,

r) Tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi: Tarımsal işletme sahiplerinin; tarımsal bilgi,

teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması

amacıyla faaliyet gösteren ve bu Yönetmelikte belirtilen kişi ve kuruluşlardan oluşan çoğulcu

sistemi,

s) Tarım yayımcısı: Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatlarında

yayım hizmeti görevini yürüten ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış

kişileri,

ş) Üretici örgütleri: Sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri,

üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,

t) Ziraat odaları: İlgili Kanuna göre kurulmuş olan ve çiftçilerin üye oldukları meslek kuruluşlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Yayım/Danışmanlık Faaliyetlerinin Programlanması, İzlenmesi ve

Değerlendirilmesi, Araştırma-Yayım-Çiftçi Bağlantısının Güçlendirilmesi

Tarımsal yayım/danışmanlık faaliyetlerinin programlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 5- (1) Tarımsal yayım/danışmanlık hizmetlerinin programlanması, izlenmesi ve

değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yayım/danışmanlık hizmetlerinin planlanmasında, kaynakların etkin ve verimli biçimde

kullanılmasını sağlamak amacıyla, Bakanlık tarafından; meslek kuruluşları ve tarımsal

yayım/danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların katkılarıyla ulusal yayım politika ve stratejisi

belirlenir.

b) Ulusal düzeyde yayım politika ve stratejilerine uygun olarak yayım/danışmanlık sistemi

içerisinde yer alan kişi ve kuruluşların öncelikli çalışma alanlarını belirleyecek ülkesel yayım

programı hazırlanır.

c) İl yayım/danışmanlık programları, ilde bulunan yayım/danışmanlık kişi ve kuruluşların

programlarını kapsar. Ülkesel yayım programı doğrultusunda belirlenmiş hedeflere ulaşmak

üzere yıllık olarak hazırlanan il yayım/danışmanlık programı, Bakanlık, meslek kuruluşları ve

tarımsal yayım/danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların katkılarıyla yayımdan sorumlu ildeki

birimin koordinatörlüğünde hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur.

5

d) Bakanlık kuracağı sistemle, kamu ve kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmeti sunan

kişi ve kuruluşların hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla, izleme ve değerlendirme

yapar/yaptırır.

Araştırma-yayım-çiftçi bağlantısının güçlendirilmesi

MADDE 6- (1) Bakanlık, tarımsal araştırma, yayım ve eğitim fonksiyonlarını yerine getiren

kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır, gerekli koordinasyonu sağlar.

Tarımsal işletme sahiplerinin sorunlarının araştırmacılara iletilmesini, bulunan çözümler ile

yeni teknolojilerin tarımsal işletme sahiplerine aktarılmasını sağlamak ve bilgi alışverişinde

bulunmak üzere; ulusal, bölgesel ve il düzeyinde çalışmalar yapar.

(2) Bakanlık bu çalışmalara tarımsal yayım/danışmanlık sisteminde yer alan kişi ve kuruluşların

aktif katılımını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-31/3/2010-27538)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Komiteleri, Çiftçi Eğitim Merkezlerinin Oluşumu,

Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri

Tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesinin oluşumu

MADDE 7- (1) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Merkez Teknik Komitesi; Bakanlığın

yayımdan sorumlu birimin bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Eğitim, Yayım

ve Yayınlar Dairesi Başkanı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığından ilgili daire başkanı

ve ilgili daire başkanlığından bir temsilci, Bakanlık hizmet birimlerinden Gıda ve Kontrol

Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık

ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve

Politikalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme

Başkanlığından en az daire başkanı düzeyinde olmak üzere birer temsilci, Türkiye Ziraat

Odaları Birliği temsilcisi, tarımsal amaçlı kooperatif merkez birliklerinin, yetiştirici birlikleri

merkez birliklerinin, üretici birlikleri merkez birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan

birer temsilci, Ankara’da bulunan ziraat ve veteriner fakültelerinden birer temsilci, üye

sayısı en fazla olan iki meslek odasından birer temsilci, üye sayısı en fazla olan meslek derneği

temsilcisi olmak üzere toplam yirmi bir kişiden oluşur.

(2) Mazeretsiz olarak üst üste iki kere toplantıya katılmayan komisyon üyelerinin üyeliği

düşer ve ilgili kurumca yerlerine yenileri görevlendirilebilir.

(3) Komite, Bakan onayı ile oluşturulur, komite üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler

aynı usule tabidir.

(4) İhtiyaç duyulması durumunda diğer kamu ve kamu dışı kuruluşlardan komiteye temsilci

davet edilebilir. Ancak toplantılara bu şekilde katılanların oy hakkı bulunmaz.

6

Tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesinin çalışma usul ve esasları

MADDE 8- (1) Merkez Teknik Komitesinin çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir.

a) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Merkez Teknik Komitesi altı ayda bir olağan, komite

başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır. Başkanın katılamadığı hallerde,

toplantıya Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı başkanlık eder.

b) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Komitenin sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.

c) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Toplantı gündemi Başkanlık tarafından katılımcıların

önerileri alınarak oluşturulur. Komite Başkanının onayını müteakip toplantıdan en az on

beş gün önce üyelere bildirilir.

ç) Komite, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların

salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyici olur.

d) Komite kararları imzalandıktan sonra, onay gerektiren kararlar, on iş günü içerisinde

Bakan onayına sunulur. Alınan kararlar onayı müteakip sekreterya tarafından ilgili birimlere

ulaştırılır.

e) Komite bünyesinde, il teknik komitelerinin verdiği cezalara ilişkin itirazları karara bağlamak

üzere, 5 kişilik bir disiplin komisyonu oluşturulur. Komisyon gerekli durumlarda sekreterya

tarafından toplantıya çağrılır.

Tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesinin görevleri

MADDE 9- (1) Merkez Teknik Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Ulusal düzeyde tarımsal yayım/danışmanlık politika ve stratejilerini belirlemek, tarımsal

yayım/danışmanlık sisteminde yer alan kuruluşların öncelikli çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerde

bulunmak, alınacak kararlara ve çalışmalara ilgili tarafların etkin katılımını sağlamak,

b) Tarımsal yayım/danışmanlık sisteminde yer alan kuruluşlar arasında koordinasyonu

sağlamak,

c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını takip etmek, gerekli hallerde değiştirilmesi için Bakanlığa

önerilerde bulunmak,

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların hizmet sözleşmesi imzalayabilecekleri

asgari ve azami tarımsal işletme sayılarını ve tarımsal üretim alanlarını belirlemek,

d) İl teknik komitelerince bildirilen konularda görüş oluşturmak,

e) Yazarların veya yayın evlerinin başvuruları halinde yayımcıların/danışmanların mesleki

faaliyetlerinde kullanılacak kitaplara ilişkin tavsiye kararı almak,

f) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Çiftçi eğitim merkezlerinin kuruluşları hakkında Bakanlığa

görüş bildirmek,

7

g) İhtiyaç duyulması halinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi

amacıyla görev yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak.

Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesinin oluşumu

MADDE 10- (1) İl teknik komitesi; İl Müdürünün başkanlığında; şube müdürleri, il müdürlüğünde

görevli iki tarımsal yayım uzmanı, varsa ilde bulunan ziraat, veteriner fakültelerinden

birer temsilci, il’den sorumlu tarımsal amaçlı araştırma enstitülerinden birer temsilci, İl Ziraat

Odası Başkanı, ilde bulunan tarımsal amaçlı kooperatif birliklerinin, yetiştirici birliklerinin, üretici

birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan birer temsilci, üye sayısı en fazla

olan iki meslek odasından birer temsilci ve üye sayısı en fazla olan meslek derneği temsilcisinden

oluşur.

(2) İhtiyaç duyulması durumunda ilde bulunan diğer kamu ve kamu dışı kuruluşlardan komiteye

temsilci davet edilebilir. Ancak toplantılara bu şekilde katılanların oy hakkı bulunmaz.

(3) Teknik komite Valilik onayı ile oluşturulur, komite üyeliklerine ilişkin değişiklikler aynı

usule tabidir. Komite üyelerinin isim ve kurumlarını belirtir listenin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesinin çalışma usul ve esasları

MADDE 11- (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)

(1) İl Teknik Komitesinin çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir.

a) Komite dört ayda bir olağan, komite başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü

toplanır. Başkanın katılamadığı hallerde toplantıya ilgili Şube Müdürü Başkanlık eder.

b) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan komisyon üyelerinin üyeliği düşer

ve ilgili kurumca yerlerine yenileri görevlendirilir.

c) Komitenin sekretarya hizmetleri ilgili Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

ç) Toplantı gündemi il müdürlüğü tarafından katılımcıların önerileri alınarak oluşturulur,

komite başkanının onayını müteakip toplantıdan en az on beş gün önce üyelere bildirilir.

d) Merkez Teknik Komitesinin önerileri öncelikli olarak gündeme alınır.

e) Komite, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların

salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış

sayılır. Kararlar on gün içerisinde Bakanlığa gönderilir. Alınan kararlar il sekretaryası tarafından

ilgili birimlere ulaştırılır.

f) İl Teknik Komitesinde, aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi

kapsamında yapılacak görüşme ve oylamaya, hakkında karar alınacak kuruluşun temsilcisi

katılamaz.

8

Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesinin görevleri

MADDE 12- (1) İl Teknik Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar

tarafından sunulan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması

için çalışmalar yapmak, haksız rekabeti ve üreticinin zarar görmesini önleyici tedbirlerin

alınmasını sağlamak.

b) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar arasında koordinasyonu

sağlamak.

c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını takip etmek, gerekli gördüğü hallerde değiştirilmesi

için Bakanlığa önerilerde bulunmak.

ç) Kamu, kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların öncelikli

çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmak, alınacak kararlara ve çalışmalara ilgili tarafların

etkin katılımını sağlamak.

d) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların

bu Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyetlerinin tespiti halinde Yönetmelik kapsamında

yer alan cezaları vermek.

e) Faaliyet gösteren kamu, kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve

kuruluşların çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerinde, Bakanlık tarafından belirlenmiş konuya

ilişkin teknik talimatları dikkate almalarını sağlamak.

f) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşları

tarafından yayım ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla sunulacak

projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek olmak.

g) (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2) Bakanlıkça tarımsal yayım ve danışmanlık konularında

verilen görevleri yerine getirmek.

Tarımsal yayım ve danışmanlık eğitim merkezleri

MADDE 13- (Mülga:RG-31/3/2010-27538)

Çiftçi eğitim merkezleri

MADDE 14- (1) Kamu, kamu dışı yayım/tarımsal danışmanlık şirketleri ve üniversiteler

tarafından çiftçi eğitim merkezleri kurulabilir.

(2) Bakanlık daha fazla tarımsal işletme sahibinin bu hizmetlerden yararlanması amacıyla

bu kuruluşlarla işbirliği yapar ve gerektiğinde bu kuruluşları destekler.

9

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-31/3/2010-27538)

Sınav, Sertifikalar, Sertifikaların Vize Edilmesi, Yetki Belgesi

Sınav (Değişik başlık:RG-31/3/2010-27538)

MADDE 15- (1) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)

(2) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)

(3) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)

(5) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)

(6) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)

(7) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)

(8) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Sınav Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde merkezi

olarak gerçekleştirilir.

(9) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Sınav 100 üzerinden değerlendirilir. Geçer not 70’dir.

(10) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanı tarihinden

itibaren 15 gün içinde Bakanlığa yapılır. Bakanlık 30 gün içinde itirazı sonuçlandırarak

ilgiliye tebliğ eder.

(11) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde örneği

yer alan sertifikalar verilir.

Sertifikalar

MADDE 16- (1) Sertifikaların verilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Kamuda görev yapmakta iken yapılacak sınavda başarılı

olanlardan; tarımsal alanda lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olanlara

teknisyen/tekniker tarım yayımcısı, tarımla ilgili fakülte ve dört yıllık meslek yüksek okul mezunlarına

tarım yayımcısı sertifikası verilir. Bunlardan fakülte ve dört yıllık meslek yüksek okulu

mezunu tarım yayımcısı sertifikasına sahip olanlardan, en az üç yıl süreyle yayım hizmetlerinde

görev yapanlara uzman tarım yayımcısı sertifikası verilir.

b) (Değişik: RG-31/3/2010-27538) Kamuda görev yapmayan ve yapılacak sınavda başarılı

olanlardan; tarımsal alanda lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olanlara

teknisyen/tekniker tarım danışmanı sertifikası, tarımla ilgili fakülte ve dört yıllık meslek yüksek

okul mezunlarına tarım danışmanı sertifikası verilir. Bunlardan fakülte ve dört yıllık meslek

yüksek okulu mezunu tarım danışmanı sertifikasına sahip olanlardan, en az üç yıl süreyle danışmanlık

hizmetlerinde görev yapanlara uzman tarım danışmanı sertifikası verilir.

c) (Değişik: RG-8/11/2012-28461)(2) Kamu görevlerinden ayrılan kişilere önceden sahip

oldukları tarım yayımcısı sertifikasına karşılık gelen tarım danışmanı sertifikası, kamuda görev

alan kişilere, önceden sahip oldukları tarım danışmanı sertifikasına karşılık gelen tarım yayımcısı

sertifikası verilir.

10

ç) (Değişik: RG-8/11/2012-28461)(2) Sınavda başarılı olanlara mezun olduğu bölümde

sertifika verilir. Mezuniyet belgelerinde bölüm belirtilmeyen kişiler için ise, sertifika bölümü

çalıştığı alan veya transkriptleri esas alınarak Başkanlıkça belirlenir. Mezun olduğu fakültenin

başka bir bölümünde en az beş yıl süreyle bilfiil çalıştığını belgelendirenlerin talep etmesi ve

Başkanlıkça da uygun görülmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere çalıştığı bölümde

sertifika verilir. Ancak bu kişilerin tekrar mezun oldukları bölümde sertifika alma hakkı saklıdır.

Her bir kişi sadece bir bölüme ait sertifika alabilir.

d) (Değişik: RG-31/3/2010-27538) Tarımla ilgili lisans mezunu olanlardan en az üç yıl

süreyle Bakanlık merkez, bağlı kuruluş ve taşra teşkilatlarında tarımsal yayım hizmetlerinde

çalıştıklarını belgelendirenlere sınavda başarılı olmalarını müteakip uzman tarım yayımcısı sertifikası

verilir.

e) (Değişik: RG-31/3/2010-27538) Tarımla ilgili lisans mezunu olanlardan en az üç yıl

süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti verdiklerini belgelendirenlere sınavda başarılı olmalarını

müteakip uzman tarım danışmanı sertifikası verilir.

f) (Değişik: RG-31/3/2010-27538) Tarımla ilgili lisans mezunu olanlardan, en az üç yıl

süreyle Bakanlık merkez, bağlı kuruluş ve taşra teşkilatlarında tarımsal yayım hizmetlerinde

çalışmış olanlardan, emekli veya istifa etmiş olanlara, durumlarını belgelendirmek suretiyle,

sınava katılarak başarılı olmaları durumunda uzman tarım danışmanı sertifikası verilir.

g) (Değişik: RG-31/3/2010-27538) Yurt dışında tarımla ilgili okullardan mezun olup diplomasının

denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilenlere sınavda başarılı olmalarını

müteakip sahip olduğu diplomasının karşılığı olan sertifika verilir.

ğ) (Ek: RG-11/3/2009-27166) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Talep etmeleri halinde

tarım politikası ve yayım anabilim dalında veya tarımsal yayım konusunda doktora ve üzeri

akademik kariyere sahip kişiler, tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgesine sahip

kişiler ile tarımla ilgili lisans mezunu olup Bakanlık il müdürlüklerinde en az on yıl süre ile

asaleten il müdürlüğü, çiftçi eğitim ve yayım şube müdürlüğü/koordinasyon ve tarımsal veriler

şube müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü yapmış olduğunu belgelendirenlere sınava katılmaksızın

bu Yönetmeliğin Ek-5’inde örneği yer alan ve eğitimlerine ve bölümlerine uygun “Tarım Yayımcısı/

Danışmanı Sertifikası” verilir.

h) (Ek: RG-8/11/2012-28461)(2) Tarımla ilgili lisans mezunu olup, tarımla ilgili lisansüstü

eğitimini tamamlayanlara sınavda başarılı olmaları koşuluyla, talep etmeleri ve Başkanlıkça

uygun görülmesi halinde lisans üstü eğitimini tamamladığı bölümde sertifika verilir.

ı) (Ek: RG-8/11/2012-28461)(2) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında tarım

yayımcısı/danışmanı sertifikası verilen kişilerin sertifika almak için gerekli koşulları taşımadığının

sonradan ortaya çıkması durumunda verilen sertifika iptal edilir.

Sertifikaların vize edilmesi

MADDE 17- (1) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Sertifikalar üç yılda bir vize ettirilmek

zorundadır. Vize başvurusu yapan kişinin bu süre içerisinde tarımsal konularda en az iki eğitime

katıldığını belgelemesi gerekir.

11

(2) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar geçerliliğini

kaybeder. Sertifikasını vize ettirmeyen kişiler yeniden sertifika almak istediğinde sınava

girmek zorundadır.

(3) Sertifikanın geçici olarak alıkonması cezasının verilmesi durumunda bu kişiler, sertifikalarını

cezanın bitimini müteakip en geç bir hafta içerisinde vize ettirirler.

(4) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Tarım danışmanı/tarım yayımcısı sertifikalarının

vize işlemi bulundukları il müdürlüklerince, Bakanlık merkez teşkilatında çalışanların tarım yayımcısı

sertifikaları ile tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgelerinin vize işlemi

ise Başkanlık tarafından yapılır.

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi

MADDE 18- (1) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Bakanlık tarafından belirlenecek usul

ve esaslar dahilinde tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütlerine, ziraat odalarına, tarımsal

danışmanlık derneklerine/vakıflarına, tarımsal danışmanlık şirketlerine ve serbest tarım

danışmanlarına bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde örneği bulunan tarımsal danışmanlık yetki belgesi

verilir.

(2) Yetki belgesi verilen kişi ve kuruluşlar bu yetkilerini bir başka kişi ve kuruluşa devredemezler.

(3) (Değişik: RG-8/11/2012-28461)(2) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve

kuruluşlardan üç yıl süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti yapmayanların, danışmanlık hizmeti

sunmaktan vazgeçenlerin ve bu Yönetmelik hükümlerine uymayanların tarımsal danışmanlık

yetki belgeleri iptal edilir. Bu kişi ve kuruluşlardan 3 yıl süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti

yapmayanlar ve danışmanlık hizmeti sunmaktan vazgeçenler 1 yıl süreyle; 28 inci madde kapsamında

ceza alanlar ise 5 yıl süreyle tarımsal danışmanlık yetki belgesi talebinde bulunamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tarım Yayımcısının/Danışmanının Görevleri

Tarım yayımcısının/danışmanının görevleri

MADDE 19- (1) Tarım yayımcısının/danışmanının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya

hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata

uygun tarımsal uygulamalar yapmak,

b) Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her

türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,

c) Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini

ve hedef kitleyi bilgilendirmek,

ç) Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde

ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak,

12

d) İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,

e) (Değişik: RG-8/11/2012-28461)(2) İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları,

iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi,

mekanizasyon ve bitkisel çoğaltım materyalleri ve tohumluk üretimi konularında

yayım/danışmanlık yapmak,

f) Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik

eğitimlerini yapmak,

g) Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak,

ğ) Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım vasıtalarından

yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,

h) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,

ı) Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak,

i) Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

j) (Ek: RG-8/11/2012-28461)(2) Güvenilir gıda arzına yönelik bilgilendirme faaliyetinde

bulunmak,

k) (Ek: RG-8/11/2012-28461)(2) Bakanlık tarafından tarımsal danışmanlık hizmetinin

yürütülmesi ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek.

ALTINCI BÖLÜM

Tarım Yayımcılarının Çalışma Esasları ve Sorumlulukları

Tarım yayımcılarının çalışma esasları ve sorumlulukları

MADDE 20- (1) Tarım yayımcılarının çalışma esasları ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarım yayımcıları sahip oldukları sertifikalara uygun yayım hizmetlerinde görevlendirilir.

b) Bir ilde ve ilçede, hangi sertifikaya sahip, kaç tarım yayımcısı çalıştırılacağı, ilin tarımsal,

sosyal ve ekonomik koşulları dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

c) Bakanlık tarafından yürütülen iç veya dış kaynaklı yayım bileşeni olan tüm projelerin

yayım hizmetleri tarım yayımcıları tarafından yürütülür.

ç) (Değişik: RG-8/11/2012-28461)(2) Merkezde Bakanlığın yayımla ilgili birimlerinde, il

ve ilçelerde yayım ile ilgili görevlerde tarım yayımcıları görev yapar. Ancak bu özellikte personel

bulunmadığı durumda yetkili birim amirinin onayı ile diğer personel görevlendirilir.

d) Tarım yayımcıları görevlerini tarafsız olarak ve mesleki etik kuralları çerçevesinde yerine

getirir.

e) Tarım yayımcıları, tarımsal işletme sahipleri ile ilgili her türlü bilgiyi gizlilik içinde saklamakla

yükümlüdür. Ancak yasal olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu durumlar ile tarımsal

işletme sahipleri tarafından açıklanmasında bir sakınca olmadığı yazılı olarak beyan edilen

bilgiler için bu bilgileri gizli tutmak zorunluluğu yoktur.

13

f) Tarım yayımcıları, tarımsal işletme sahiplerinden hizmetleri karşılığında herhangi bir ad

altında kişisel olarak ücret talep edemez.

g) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen tarım yayımcıları/uzman tarım yayımcıları

kendi meslek gruplarına ait yürürlükteki hukuki düzenlemeler çerçevesinde hizmet verir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Sunacak Kişi ve Kuruluşlar, Tarımsal

Danışmanlık Hizmetlerini Sunacak Kişi ve Kuruluşların

Çalışmalarına ve Sorumluluklarına İlişkin Esaslar

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşlar

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tarımsal danışmanlık hizmetlerini

sunabilecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,

ç) Serbest tarım danışmanları.

(2) (Ek: RG-11/3/2009-27166) Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesine sahip olmayan

kişi ve kuruluşlar tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez. Aksi durumda yetkili kişilerce

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşların çalışmalarına ve sorumluluklarına

ilişkin esaslar

MADDE 22- (1) Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşların çalışmalarına

ve sorumluluklarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmetini sunacak kişi ve kuruluşlar, sözleşme imzaladıkları tarımsal

işletme sahiplerinin ve kuruluşlarının listelerini ve bu listelerde olacak değişiklikleri il

müdürlüğüne bildirir.

b) Danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletme sahiplerinin ve kuruluşlarının danışmanlık

şirketleri ve serbest tarım danışmanları ile yapacakları hizmet sözleşmeleri Bakanlık tarafından

hazırlanacak örnek esas alınmak suretiyle taraflarca imzalanır.

c) Tarımsal danışmanlık hizmetini sunacak kişi ve kuruluşlarının ortakları, üyeleri ve çalışanları

diğer danışmanlık kuruluşlarında herhangi bir görev alamaz.

ç) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve üretici örgütlerinde hizmet

sözleşmesi karşılığında çalışan danışmanlar tarımsal girdilerin satışını veya reklamını yapamaz.

Tarımsal danışmanlık şirketlerinin ortakları arasında tarımsal girdi ticaretinde bulunan

şirketlerin sahibi veya ortağı bulunamaz.

14

d) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve üretici örgütlerinde hizmet

sözleşmesi karşılığında çalışan danışmanlar eğitimlerine uygun meslek kuruluşlarına kayıtlı

olmak zorundadır.

e) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar istihdam ettikleri danışmanların

Bakanlık ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenecek eğitimlere katılmalarını sağlamakla yükümlüdür.

f) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar yayım ve danışmanlık hizmetleri

sırasında hiçbir şekilde siyasi propaganda yapamaz.

g) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların çalışanları, tarımsal işletme

sahipleri/kuruluşlarla ilgili öğrendikleri her türlü bilgiyi gizlilik içinde tutmakla yükümlüdür.

Ancak yasal olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu durumlar ile tarımsal işletme sahibi tarafından

açıklanmasında bir sakınca olmadığı yazılı olarak beyan edilen bilgiler için gizlilik zorunluluğu

yoktur. Gizlilik yükümlülüğü, tarımsal işletme sahipleri ve kuruluşlarla olan sözleşmenin

bitiminden sonra da devam eder.

ğ) Tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları, mesleki faaliyetlerini tanıtmak

amacıyla meslek icrasına yönelik mevzuata aykırı olmamak üzere ilan verme, basılı

yayın hazırlama ve dağıtma, tabela ve afiş kullanımı, elektronik araçlar, internet ve medya yoluyla

tanıtım ve bilgilendirme çalışması yapabilir. Ancak tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında

kullanılan ifadeler; mesleki etik kurallarına ters düşen, mesleğin itibarını zedeleyen, yanlış bilgilendirmeye

yol açacak nitelikte olamaz. Bu çalışmalarda yer alan ifadeler teknik olarak çalışma

alanına giren konularda ve objektif olarak kontrol edilebilir nitelikte olmak zorundadır.

h) Tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları sözleşme imzaladıkları

tarımsal işletme sahiplerinin ve kuruluşlarının işlerini başkalarına devredemez.

ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, sözleşmenin sona ermesi veya

feshedilmesi halinde görev konusu ile ilgili her türlü kayıtlı bilgi, belge ve dokümanı üç yıl süreyle

muhafaza etmek ve tarımsal işletme sahibi veya kuruluşun talebi halinde ilgili kişi veya

kuruluşa vermek zorundadır. Ancak tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, sözleşmenin

tarımsal işletme sahibi, kuruluş veya üretici örgütünün sözleşmeden kaynaklanan

sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle feshedildiği durumlarda bu yöndeki talepleri

reddedebilir.

i) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar hizmet sözleşmelerinin imzalanmasında

Merkez Teknik Komite tarafından belirlenen tarımsal işletme sayıları ve üretim

alanları ile ilgili sınırlamalara uymak zorundadır.

j) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların hizmetleri karşılığında tarımsal

işletme sahiplerinden sözleşmede yer alan hususlara ait olanlar dışında herhangi bir ücret

almaları yasaktır.

k) Bakanlık, belirlenecek faaliyet konularında ve bölgelerde, bu Yönetmelik kapsamında

yetkilendirilmiş tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlardan tarımsal danışmanlık

hizmeti satın alabilir.

15

l) Tarım danışmanları/danışmanlık şirketleri çiftçiye tavsiyelerini yazılı olarak yaptıklarını

belgelendirmek zorundadır. Hatalı tavsiye, uygulama ve görevi ihmal etmeleri durumunda, çiftçilerin

uğrayacağı zararlardan tavsiyeyi yapan tarım danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar

sorumludur.

m) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen tarım danışmanları ve uzman tarım danışmanları

kendi meslek gruplarına ait yürürlükteki hukuki düzenlemeler çerçevesinde hizmet

verir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetleme, Cezalar, Cezalarının Uygulanması, Cezalar İle İlgili Yasaklara Uymama

Denetleme

MADDE 23- (1) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Bakanlık, tarımsal yayım ve danışmanlık

hizmetlerinin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, tarımsal

danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları belirleyeceği esaslara uygun olarak denetler.

Cezalar

MADDE 24- (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlara, bu Yönetmeliğe

aykırı davranışları nedeniyle verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Uyarma: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, mesleğin yürütülmesinde daha dikkatli

davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, görevinde ve davranışlarında kusurlu

olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

c) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşların

altı aydan az, bir yıldan fazla olmamak üzere, geçici olarak danışmanlık faaliyetinden

alıkonulmasıdır.

ç) Sertifikanın/yetki belgesinin iptali: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşların, yetki belgelerinin

ve sertifikalarının bir daha geri verilmemek üzere alınarak, danışmanlık faaliyeti yapmalarına

izin verilmemesidir.

Uyarma cezası

MADDE 25- (1) Uyarma cezası aşağıdaki durumlarda verilir.

a) Tarımsal işletme sahiplerinin ve sözleşme yapılan kuruluşların tarımsal danışmanlık

faaliyetleri ile ilgili işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalmak.

b) (Mülga:RG-8/11/2012-28461)(2)

c) Çalıştırdığı tarım danışmanlarının, mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayan işler yapmasına

neden olmak veya bilerek izin vermek veya bu eyleme göz yummak.

16

ç) Diğer tarım danışmanları veya kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar

hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikayette bulunmak.

d) Bakanlıkça istenen; bilgi, belge, program ve raporları il müdürlüğüne vermemek.

e) Yukarıda sayılanlar dışında, mesleğin vakar ve onuruna aykırı davranışlarla, hizmetin

gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunmak.

Kınama cezası

MADDE 26- (1) Kınama cezası, aşağıdaki durumlarda verilir.

a) Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren eylemleri ikinci kez yapmak.

b) (Değişik: RG-8/11/2012-28461)(2) Bakanlıkça yayımlanan, genelge, yönerge ve teknik

talimat hükümlerine aykırı olarak, meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunmak.

c) Yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul etmek.

ç) Başka meslek mensupları veya kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar

ile sözleşmesi bulunan tarımsal işletme sahiplerine bilerek iş önermek ve diğer tarım

danışmanları veya kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar hakkında olumsuz

yorumlarda bulunmak.

d) Görev ve sorumluluk almadan, diğer tarım danışmanlarının veya kamu dışı yayım ve

danışmanlık hizmeti veren kuruluşların sorumluluğundaki işlerle ilgili görüş bildirmek, uygulamaları

hakkında tarımsal işletme sahiplerine karşı olumsuz eleştiriler yapmak.

e) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlayacak şekilde; Bakanlık

tarafından belirlenen sınırların üzerinde tarımsal işletme sahipleri ve kuruluşları ile sözleşme

imzalamak.

f) Kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik yeterince gösterilmeden; Bakanlık düzenlemelerine

ve ilan olunmuş norm ve standartlara aykırı olarak sözleşme imzalamak.

g) Bakanlıkça yayınlanan diğer hukuki düzenlemelere ve zorunlu meslek kararlarına uymamak.

Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması cezası

MADDE 27- (1) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması cezası aşağıdaki

hallerde verilir.

a) Üç yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren eylemleri ikinci kez yapmak.

b) Görevlerini yürütürken mesleki tarafsızlığın korunabilmesi için, mesleki karar ve tavsiye

verme özgürlüğünü tehlikeye sokacak kurum, kuruluş ve kişiler ile ilişki kurmak.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen tarımsal girdilerin alımı ve satışıyla ilgili ticari faaliyet yasağına

uymamak.

ç) Hizmet sözleşmeleri ile ilgili olarak, Bakanlık düzenlemelerindeki ilke ve kurallara kasten

aykırı davranmak.

d) Bu Yönetmelikte belirtilen gizlilik y&uumuuml;kümlülüğüne uymamak.

17

e) (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2) Sahip olunmayan unvanları ve yetkileri kullanmak,

f) (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2) Tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili resmi kurumlara

gerçeğe aykırı beyanda bulunmak.

Sertifikanın/yetki belgesinin iptali cezası

MADDE 28- (1) Sertifikanın/yetki belgesinin iptali cezası aşağıdaki hallerde verilir.

a) Beş yıllık dönem içinde iki defa sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması

cezası ile cezalandırıldıktan sonra bu cezayı gerektiren eylemi yeniden işlemek.

b) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, meslek dolayısıyla işlenen

suçlardan dolayı taksirli suçlar hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmış

olmak.

c) Danışmanlık sertifikasını/yetki belgesini herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırmak.

ç) Başka tarım danışmanlarının ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşların ad ve unvanlarını

kullanarak sözleşme imzalamak ve hizmet vermek.

d) Tarım danışmanlığı sertifikası veya yetki belgesinin alınması koşullarının taşınmadığının

sonradan ortaya çıkması veya bu koşulları sonradan kaybetmiş olmak.

Cezaların uygulanması

MADDE 29- (1) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Cezalar İl Teknik Komitesi ve Başkanlık

tarafından verilir.

(2) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) İl Teknik Komiteleri tarafından verilen cezalara itiraz

mercii Merkez Teknik Komitesidir. Merkez Teknik Komitesinin ve Başkanlığın aldığı kararlar

kesindir.

(3) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve sertifikanın/yetki belgesinin

iptali cezalarını alan kişi veya kuruluşlar; yapmış oldukları sözleşmeleri, cezanın kesinleşme

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde faaliyet gösterdiği ildeki il müdürlüğüne teslim eder. İl

müdürlüğü bu durumu tarımsal işletme sahiplerine bildirir.

(4) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve sertifikanın/yetki belgesinin

iptali cezalarının, kesinleşmesinden sonra bu kişi ve kuruluşlar iş kabul edemezler. Önlem

olarak sertifikalar ve yetki belgeleri geri alınır.

Cezalar ile ilgili yasaklara uymama

MADDE 30- (1) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve

sertifikanın/yetki belgesinin iptali cezalarını alanlar; bu yasakların gereklerini cezanın tebliğini

müteakip en geç bir hafta içerisinde yerine getirirler. Bu gerekleri yerine getirmeyenler hakkında

Bakanlık tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

18

DOKUZUNCU BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Veren Kişi ve Kuruluşların ve Danışmanlık

Hizmeti Alan Tarımsal İşletmelerin Sahiplerinin Desteklenmesi

Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların ve danışmanlık hizmeti alan tarımsal

işletmelerin sahiplerinin desteklenmesi

MADDE 31- (1) Bakanlık, ülkenin tarımsal yayım/danışmanlık sisteminin etkin ve verimli

bir yapıya kavuşmasını temin etmek amacıyla tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşları

destekleyebilir.

(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilmiş tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi

ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin sahiplerine veya üretici örgütlerine

yönelik olarak Bakanlık tarafından yayım ve danışmanlık desteklemeleri yapılabilir.

(3) Kamu dışı yayım ve danışmanlık kuruluşlarının desteklenmesi ile desteklemelerin

doğrudan danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin sahiplerine ve üretici örgütlerine yapılması

durumunda gerekli başvuru belgeleri, destekleme miktarları, destekleme şekilleri

5488 sayılı Kanun kapsamında belirlenir.

ONUNCU BÖLÜM

Kamu Dışı Yayım ve Bilgilendirme Faaliyetlerine İlişkin Esaslar

Kamu dışı yayım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin esaslar

MADDE 32- (1) Tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren kuruluşlar ile kamu dışı yayım

hizmeti sunacak kuruluşların yapacakları tarımsal bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili esaslar

aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu kuruluşlardan tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren kuruluşların yapacakları bilgilendirme

faaliyetleri, satın alacakları ürün veya sattıkları girdi ile sınırlıdır. Bilgilendirme faaliyetleri

tarafsız olur, bilgilendirme esnasında başka kurum ve kuruluşlarla karşılaştırma

yapılamaz.

b) Kamu dışı yayım hizmeti sunacak kuruluşların gerçekleştirecekleri bilgilendirme faaliyetleri

kuruluşlarına ilişkin hukuksal düzenlemelerde belirtilen konularla sınırlıdır.

c) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Söz konusu kuruluşların bilgilendirme faaliyetlerinde

görevlendirecekleri personel, sınava katılarak, bu Yönetmelikte belirtilen danışmanlık sertifikalarını

alabilir.

ç) Söz konusu kuruluşlar, yapacakları eğitim programlarına ilişkin bilgileri il müdürlüğüne

teslim eder.

d) Tarımdan girdi alan kuruluşlar, bilgilendirme faaliyetlerini bu Yönetmelik çerçevesinde

yetkilendirilen serbest tarım danışmanları veya tarımsal danışmanlık şirketlerinden danışmanlık

hizmeti alarak gerçekleştirebilirler.

19

e) Tarıma girdi veren kuruluşlar bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken bu Yönetmelik

çerçevesinde yetkilendirilen serbest tarım danışmanları ve tarımsal danışmanlık şirketlerinden

danışmanlık hizmeti alamaz ve bunlarla ticari ilişkiye giremez.

f) (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2) Bilgilendirme faaliyetleri Bakanlık talimatlarına uygun

olarak yapılır.

GEÇİCİ MADDE 1- (Mülga:RG-31/3/2010-27538)

GEÇİCİ _C†™uCMADDE 2- (Mülga:RG-8/11/2012-28461)(2)

GEÇİCİ MADDE 3- (Mülga:RG-31/3/2010-27538)

GEÇİCİ MADDE 4- (Ek:RG-31/3/2010-27538)

Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar verilmiş olan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

Eğitimi Düzenleme Yetki Belgeleri iptal edilmiştir. Verilmiş olan yetki belgeleri Bakanlığa gönderilir.

Yetki belgesi kapsamında düzenlenmiş olan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi

ve sınavı ile ilgili her türlü bilgi, belge ve defter, eğitime katılan kursiyerlerin dosyaları, sertifika

suretleri ve diğer belgeleri arşivlenmek üzere bulundukları yerdeki Bakanlık İl Müdürlüklerine

teslim edilir. Söz konusu belgelerden yetki belgesinin Bakanlığa, diğer her türlü bilgi ve belgenin

ise Bakanlık İl Müdürlüklerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde

teslim edilmesi zorunludur. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce

başlamış olan eğitimler devam eder. Yapılacak sınavda başarılı olan kişilerin hakları korunur.

Geçiş sürecinde sertifikaların uyumu

GEÇİCİ MADDE 5- (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2)

1/11/2012 tarihinden önce verilen tarım yayımcısı/danışmanı sertifikalarından bu Yönetmelik

hükümlerine uygun olmayanlar, takip eden ilk vize işlemi sırasında bu Yönetmelik

hükümlerine uygun hale getirilir. Aksi durumda sertifikalar vize edilemez.

Yürürlük

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-8/11/2012-28461)(2)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

20

(1) 11/3/2009 tarihli ve 27166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik de!i"ikli!i ile (ö) bendinden

sonra gelmek üzere (p) bendi eklenmi" ve di!er bentler buna göre teselsül ettirilmi"tir.

(2) Bu de!i"iklik 1/11/2012 tarihinde yürürlü!e girer.